Pozastavení EET

Novela zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, která nabývá účinnosti ke dni 3. června 2020, prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do konce letošního roku jak pro subjekty, které spadají do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2021. Pozastavení EET se týká běžného, zjednodušeného I zvláštního režimu evidence tržeb.

Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2020 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit před opětovným spuštěním evidence tržeb. Stejně tak lze odložit podání žádosti o přidělení autentizačních údajů či podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, které budou podány ode dne nabytí účinnosti novely do 30. září 2020, bude Finanční správa vyřizovat až po 1. říjnu 2020, proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. říjnu 2020.

Poplatníky, kteří již autentizačními údaji, pokladním certifikátem či bloky účtenek disponují, upozorňujeme, že i nadále trvá povinnost zacházet s nimi tak, aby předešli jejich zneužití.

I přes provedený odklad je systém EET v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Budou však evidovat na dobrovolné bázi nad rámec jejich povinností. Z EET se nemusí nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit.

Jak na papírovou evidenci tržeb?

EET odložena do 31. 12. 2020

Prezident republiky 28. 5. 2020 podepsal odložení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020, tj. řemeslníci , kadeřníci a zbývající obory, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

AMSP ČR připravuje na konec roku 2020 informační akce v regionech pro cílové skupiny podnikatelů pro 3. a 4. vlnu.

Využití tzv. papírové evidence tržeb (v zákoně „zvláštní režim“) zavedla novela zákona o evidenci tržeb, účinná od 1. 5. 2020.

AMSP ČR se podařilo prosadit požadavek, aby vládou původně navržená hranice 200 000 Kč pro povolení zvláštního režimu byla zvýšena na 600 000 Kč příjmů v hotovosti za poslední 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí. Nejmenší živnostníci si tak nebudou muset pořizovat zařízení k evidování tržeb, připojení k internetu a tiskárnu účtenek. Je pouze na jejich uvážení (při splnění dalších podmínek uvedených níže), zda budou evidovat elektronicky nebo papírovými účtenkami.

Jak postupovat při žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu naleznete ZDE.

Autentizace pro 3. a 4. fázi EET

EET odložena do 31. 12. 2020

Prezident republiky 28. 5. 2020 podepsal odložení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020, tj. řemeslníci , kadeřníci a zbývající obory, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

AMSP ČR připravuje na konec roku 2020 informační akce v regionech pro cílové skupiny podnikatelů pro 3. a 4. vlnu.

 

Pro všechny, koho se týká elektronická evidence tržeb OD 1.5.2020, platí povinnost AUTENTIZACE (tj. získání přístupu umožňujícího registraci k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

Co potřebuji

Obecně k naplnění podmínek zákona o evidenci tržeb je nutné  DATOVÉ PŘIPOJENÍ (internet nebo mobilní internetové připojení), které umožní se ve chvíli přijetí platby spojit s Finanční správou, jež do 2 sekund vygeneruje a zašle fiskální identifikační kód. Ten bude vytištěn na účtence.

Dále je nutné ZAŘÍZENÍ (přístroj) včetně softwaru nebo aplikace, které umožní platbu (tržbu) zaevidovat, spojit se s Finanční správou, přijmout zmíněný fiskální identifikační kód a údaje odeslat, jakož též vytisknout účtenku (kterou dáte k dispozici kupujícímu).

AUTENTIZACE a REGISTRACE v EET. Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje, které slouží k přístupu do Webové aplikace EET na Daňovém portálu Finanční správy. Ty získá buď osobně na finančním úřadě, nebo prostřednictvím Daňového portálu pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky, má-li ji. Pokud poplatník požádal o autentizační údaje přes Daňový portál (ve formátu a struktuře, kterou určí správce daně), správce daně je přidělí poplatníkovi bez zbytečného odkladu prostřednictvím datové schránky. Pokud podá žádost o autentizační údaje ústně do protokolu (tedy na finančním úřadě), správce daně přidělí údaje v rámci tohoto jednání.

Po přihlášení na Daňovém portálu pomocí autentizačních údajů poplatník vyplní údaje o všech provozovnách, jejichž prostřednictvím provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Každé provozovně systém přidělí číslo (označení provozovny), které bude podnikatel uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat Finanční správě. Pak poplatník pokračuje žádostí o vydání certifikátu, jehož prostřednictvím Finanční správa identifikuje podnikatele při zasílání údajů datovými zprávami. Podnikatel může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo může získat a využít více certifikátů. Počet certifikátů se odvíjí od potřeb daného podnikatele a je výhradně na jeho rozhodnutí.

Jako příspěvek na zavedení EET se podařilo vyjednat JEDNORÁZOVOU SLEVU na dani ve výši 5.000,- pro fyzické osoby na pořízení evidenčního zařízení.


Podle typu a již v současnosti používané evidence tržeb lze pokladní místa rozdělit na několik typových skupin, pro které jsou možná různá řešení.

 

1. typová skupina

Obchodník nebo gastronom již pracuje s pokladním systémem, který má technickou způsobilost se po určité softwarové úpravě přizpůsobit požadavkům nového zákona.

ŘEŠENÍ

U těchto pokladních míst bude nutné provést upgrade pokladního software. Je tedy potřeba každé jednotlivé pokladní místo fyzicky navštívit technikem dodavatele

 • Kolik bude stát samotný upgrade nelze obecně stanovit. Zde bude záležet na typu pokladny – většinou se přitom jedná o PC nebo elektronickou pokladnu (vyrobenou k jednomu účelu použití).
 • Cena aktualizace stávající pokladny se bude odvíjet i od počtu používaných pokladen a typu provozu (samostatná pokladna, dvě a více pokladen v síti v jednom objektu nebo na různých místech, apod.)
 • Zároveň je třeba kalkulovat s náklady na práci technika.

PŘIBLIŽNÉ NÁKLADY

Orientačně lze počítat s cenou 4 tis – 10 tis Kč za upgrade pokladního místa. K této ceně bude třeba kalkulovat též návštěvu technika – dle regionální odlišnosti se náklad může pohybovat mezi 2 tis – 4 tis korun.

Zároveň je nutné počítat s tím, že všechny pokladní systémy v této skupině nejsou zdaleka stejného stáří a mnoho z nich bude vyžadovat nejprve řadu aktualizací nutných pro vlastní update dle zákona + následný upgrade. Může se tedy stát, že spadnou do 2. skupiny – jinými slovy, může být výhodnější investovat do nového systému.

2. typová skupina

Obchodník nebo gastronom již pracuje s pokladnou, která však nemá technickou způsobilost vyhovět Zákonu o evidenci tržeb. Jedná se zejména o jednoduché pokladny typu „kalkulačka s páskou“, registrační pokladny, které již dnes není možné připojit do sítě nebo při jejich výrobě nebyla v zadání komunikace přes internet.

ŘEŠENÍ

Tato skupina bude pravděpodobně situaci řešit nákupem pokladního systému již odpovídajícího Zákonu o evidenci tržeb (investice do nového systému).

 • Zde lze předpokládat, že při nákupu bude dodavatel nabízet modul komunikace s EET v ceně nebo za úplatu.
 • Hardwarové řešení bude záležet na velikosti provozu
  • Malé provozy – obvykle jedno pokladní místo. Použít lze smart phone či tablet, on-line kalkulačka s páskou, PC pokladnu nebo jednoúčelovou pokladnu apod.
  • Středně velké provozy – jedno až dvě pokladní místa, např. pokladny v síti, prodejních položek je více než 150, umožňuje se vzdálená kontrola, typické využití je pro gastro sklad, hotelovou recepci, atp. Základem systému jsou PC pokladny nebo jednoúčelová pokladna.
  • Velké provozy – více pokladen v síti, prodejních položek je více než 400, umožňuje se vzdálená kontrola, větší gastro sklad, větší hotelová recepce, atp. Základem systému jsou PC pokladny a server nebo jednoúčelová pokladna).

PŘIBLIŽNÉ NÁKLADY

 • Malé provozy

Mohou se vejít do investice 5 tis - 15 tis korun za předpokladu, že provoz si vystačí se smart phonem, tabletem a připojenou tiskárnou pro daňové doklady, příp. velmi jednoduchou pokladnou. Toto řešení je třeba velmi pečlivě zvážit jak s ohledem na faktickou potřebu provozu, tak na náklady na pokladní systém.

 • Střední provozy

Pokud bude takový provoz pořizovat pokladnu nebo pokladní systém, lze uvažovat o ceně v rozmezí 20 tis- 60 tis korun na jedno pokladní místo. Tuto cenu je nutné násobit počtem pokladních míst. Pro provozy tohoto typu není vhodné využívat levného řešení typu smart phone nebo tablet, který je svou funkcí a životností pro středně velké provozovny nevyhovující.

 • Velké provozy

Pokud bude takový provoz pořizovat pokladnu nebo pokladní systém můžeme uvažovat opět o ceně cca 20 tis – 60 tis korun na jedno pokladní místo.

3. typová skupina

Obchodník nebo gastronom nepracuje nyní s žádnou pokladnou a pro účely zákona bude muset technologii pořídit.

ŘEŠENÍ

Jedná se o velkou část provozů typu malé a střední. Hardware pokladny bude záležet na konkrétní velikosti provozu. Řešení i přibližné náklady budou tak obdobné jako v předchozí skupině (2. typová skupina)

close
detail