odklad elektronické evidence tržeb na 1.1.2023

Vláda dnes na návrh Ministerstva financí schválila odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023. Podnikatelé, kteří budou chtít své tržby elektronicky evidovat dobrovolně, tak budou moci činit i nadále. Ministerstvo financí k tomuto kroku přistoupilo na základě pečlivého zhodnocení nejaktuálnější zdravotní situace, výhledu ekonomického vývoje a po dnešní konzultaci se všemi podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami.

„Hlavním cílem elektronické evidence tržeb vždy bylo narovnání podnikatelského prostředí. V tuto chvíli je však prioritou samotná záchrana podnikání. Zjednodušeně řečeno, pokud vám zatéká do podkroví, nebudete zastřihávat anglický trávník. Až střechu opravíte, můžete se zase pustit do zahrady,“ vysvětluje své rozhodnutí ministryně Alena Schillerová. „Elektronická evidence tržeb je úspěšným projektem a dnešní konzultace s podnikateli nám potvrdila, že má stále jejich silnou podporu, byť s odkladem vzhledem k současné zdravotní situaci plně souhlasí“ dodává ministryně financí.

 

zdroj: ŽUROVEC, Michal, tisková zpráva Ministerstva financí ČR, [16. 10. 2020]

Jak na papírovou evidenci tržeb?

EET odložena do 31. 12. 2020

Prezident republiky 28. 5. 2020 podepsal odložení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020, tj. řemeslníci , kadeřníci a zbývající obory, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

AMSP ČR připravuje na konec roku 2020 informační akce v regionech pro cílové skupiny podnikatelů pro 3. a 4. vlnu.

Využití tzv. papírové evidence tržeb (v zákoně „zvláštní režim“) zavedla novela zákona o evidenci tržeb, účinná od 1. 5. 2020.

AMSP ČR se podařilo prosadit požadavek, aby vládou původně navržená hranice 200 000 Kč pro povolení zvláštního režimu byla zvýšena na 600 000 Kč příjmů v hotovosti za poslední 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí. Nejmenší živnostníci si tak nebudou muset pořizovat zařízení k evidování tržeb, připojení k internetu a tiskárnu účtenek. Je pouze na jejich uvážení (při splnění dalších podmínek uvedených níže), zda budou evidovat elektronicky nebo papírovými účtenkami.

Jak postupovat při žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu naleznete ZDE.

Autentizace pro 3. a 4. fázi EET

EET odložena do 31. 12. 2020

Prezident republiky 28. 5. 2020 podepsal odložení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020, tj. řemeslníci , kadeřníci a zbývající obory, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

AMSP ČR připravuje na konec roku 2020 informační akce v regionech pro cílové skupiny podnikatelů pro 3. a 4. vlnu.

 

Pro všechny, koho se týká elektronická evidence tržeb OD 1.5.2020, platí povinnost AUTENTIZACE (tj. získání přístupu umožňujícího registraci k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

Aktuality

Jak postupovat při žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu

Především je nutné zažádat na Finančním úřadě včas, lhůta pro schválení žádosti je 30 dnů! Podat žádost je možné již od 1. 2. 2020 na kterémkoli Finančním úřadě. Žádost bude vyřizovat místně příslušný FÚ, kde si pak podnikatel vyzvedne účtenky.

V žádosti je nutné doložit:

-      podnikatel (poplatník) není plátcem daně z přidané hodnoty podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty

-      podnikatel neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci

-      výše příjmů v hotovosti za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesáhla 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů v 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč. Vedle těchto příjmů může mít podnikatel další tržby bankovním převodem či platební kartou a ty se pro tento účel nezapočítávají.

-      uvést údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby.

Následující úkony a povinnosti:

-      po schválení žádosti vyzvednout blok účtenek – rozhodnutí FÚ je účinné den po vyzvednutí účtenek

-      od 1. 5. 2020 povinnost vystavit zákazníkovi účtenku nejpozději při uskutečnění tržby (hned po převzetí peněz) a uchovávat stejnopisy vytavených účtenek

-      účtenka obsahuje:

  • celkovou částku v Kč
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky (je-li vystavena dříve)
  • DIČ poplatníka, pokud není jeho kmenová část tvořena rodným číslem
  • Označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna (pokud má podnikatel více než 1 provozovnu)

-      OPRAVA ÚČTENKY:

Opravu chybně uvedené částky lze provést přímo na účtence a uvést datum opravy s podpisem osoby, která opravu provedla, do příslušné kolonky na účtence.

-      STORNO ÚČTENKY:

-      Diagonálně se přeškrtne celá účtenka a vystaví se druhá. Je nutné uchovat stejnopis stornované i nově vystavené účtenky a zapsat na účtence údaje jako v případě provedení opravy .

-      OZNÁMENÍ O TRŽBÁCH:

Po každém kalendářním čtvrtletí roku zaslat na finanční úřad do 20 dnů po skončení čtvrtletí OZNÁMENÍ O TRŽBÁCH s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek. (Původní požadavek zasílat tento přehled jednou za měsíc se podařilo změnit již v rámci připomínkového řízení). První oznámení tedy bude nutné zaslat již 20. 7. 2020.

-      OZNÁMENÍ O TRŽBÁCH lze zaslat:

  • na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí (k dispozici na FÚ),
  • na tiskovém výstupu, který má shodné údaje a uspořádání s tiskopisem Ministerstva financí,
  • datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, podepsanou zaručeným elektronickým podpisem nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo datovou zprávou prostřednictvím aplikace EPO, je-li takové podání opatřeno ověřenou identitou podatele přihlášením do jeho datové schránky.

 

-      I v případě evidence ve zvláštním režimu platí, že v provozovně je umístěno oznámení o evidování tržeb v následujícím znění:

„Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“

-      Pokud dojde ke změně, která vylučuje používání zvláštního režimu, je povinnost oznámit ji na FÚ do 15 dnů od data, kdy změna nastala.

-      POZOR: Zvláštní režim a elektronickou evidenci nelze kombinovat! Používá-li podnikatel v některé z jeho provozoven elektronickou evidenci nebo ji bude používat k datu žádosti o zvláštní režim, nelze mu evidování tržeb ve zvláštním režimu povolit.

Další podrobné informace včetně vzorové účtenky naleznete v materiálu ZDEhttps://www.etrzby.cz/cs/zvlastni-rezim

 

Zpět

close
detail