Liên hệ

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Cộng hòa Séc (AMSP ČR)
METEOR Centre Office Park B
Sokolovská 100/94
186 00  Praha 8 (Karlín)


Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
giám sát dự án Kinh doanh nhỏ
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị AMSP ČR

JUDr. Věroslav Sobotka
quản lý hành chính, AMSP ČR

Bc. Andrea Břeňová
quản lý dự án, AMSP ČR


T: +420 236 080 453
E: eltrzby@amsp.cz
W: www.eltrzby.cz, www.amsp.cz

close
detail