Áp dụng từ khi nào

Luật về lưu trữ doanh thu đã được Tổng thống nước Cộng hòa Séc ký phê duyệt ngày 30 tháng 3 năm 2016 và sẽ được tính với lịch trình sau đây cho việc áp dụng từng bước việc lưu trữ điện tử doanh thu.

  • Từ ngày 01 tháng 12 năm 2016 chế độ EET sẽ áp dụng với nhóm Dịch vụ nhà nghỉ, Dịch vụ nhà hàng và quán ăn – CZ-NACE nhóm 55 và 56 (18 kB), ngày chính xác sẽ được công bố khi Luật về lưu trữ doanh thu được ấn bản thành Luật ban hành.
  • Từ ngày 01 tháng 03 năm 2017 sẽ áp dụng với nhóm Bán lẻ và bán sỉ – CZ-NACE nhóm 45, 46 và 47 (18 kB).
  • Trong giai đoạn thứ ba, từ tháng thứ 15 sau khi thi hành Luật (01. 03. 2018), các doanh nghiệp với các ngành nghề kinh doanh khác sẽ tham gia, ví dụ: các ngành nghề tự do, giao thông vận tải và nông nghiệp, ngoại trừ những nhóm thuộc giai đoạn thứ tư.
  • Từ tháng thứ 18 sau khi thi ban hành Luật (01. 06. 2018) những nhóm cuối cùng tham gia là những nhóm ngành nghề thủ công và các hoạt động sản xuất: Giai đoạn thứ tư - CZ-NACE nhóm 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33 43, 95, 96 (17 kB), thí dụ về các ngành nghề hoạt động khác nhau cho mỗi nhóm CZ-NACE và thông tin mô tả chi tiết về từng nhóm có trong tài liệu của Cục thống kê Séc và có thể tải về TẠI ĐÂY.
close
detail