Khái niệm

Lưu trữ điện tử doanh thu có nghĩa là việc mỗi thanh toán đều được lưu trữ và khách hàng sẽ nhận được từ người kinh doanh hóa đơn bán hàng có mang mã số duy nhất. Thủ tục cụ thể như sau: muộn nhất khi thực hiện doanh thu lưu trữ người kinh doanh gửi bản tin dữ liệu thông qua kết nối mạng internet tới máy chủ của Cơ quan quản lý thuế, đây cũng là nơi sẽ lưu giữ những thông tin, và một mã số duy nhất sẽ được tạo ra. Mã số này sẽ được gửi ngược lại ngay lập tức cho người kinh doanh vào thiết bị đầu cuối để thiết bị in mã số này lên hóa đơn bán hàng. Mỗi ngày sẽ có hàng triệu lượt thao tác như vậy, đây là một tiến bộ tương đối cách mạnh.

DOANH THU LƯU TRỮ LÀ BẤT KỲ MỘT THANH TOÁN NÀO, khi không phải ngẫu nhiên và được thực hiện dưới hình thức:

a) tiền mặt, (tiền xu, tiền giấy, bất kể tiền séc hay ngoại tệ)

b) chuyển khoản khi bên thanh toán ra lệnh chuyển khoản cho người nhận là người nộp thuế đang phải lưu trữ doanh thu,(thường khi trả bằng thẻ)

c) chi phiếu, hối phiếu hoặc

d) những hình thức khác, khi hai bên công nhận như là phương tiện thanh toán mang tính chất tương tự như những phương tiện thanh toán nêu trên. (thí dụ phiếu ăn, phiếu tặng, vv.)

và đồng thời đây là những thu nhập từ kinh doanh của đơn vị nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc pháp nhân, với những điều kiện quy định tại Điều § 6 luật dự thảo về lưu trữ doanh thu, tất nhiên doanh thu không ngẫu nhiên.

BÁO CÁO SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

Mỗi địa điểm bán hàng, thông qua người nhận doanh thu (bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, chi phiếu, chứng thư v.v…), phải báo cáo số tiền thu được bằng một việc làm rất đơn giản, cụ thể người điều hành địa điểm thương mại gửi bản tin dữ liệu về doanh thu lưu trữ dưới định dạng XML cho Cơ quan quản lý thuế  và trong vòng hai giây hệ thống sẽ gửi ngược lại xác nhận cùng với mã số duy nhất về việc đã nhận được bản tin dữ liệu. Theo kinh nghiệm của Croatia thì trong thực tế thời gian phản hồi sẽ ngắn hơn nhiều, thời gian trung bình chỉ trong khoảng 0,3 giây.

GỬI SỐ LIỆU VÀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Người nộp thuế có nghĩa vụ gửi số liệu về doanh thu lưu trữ chậm nhất tại thời điểm thực hiện doanh thu. Sau khi nhận được mã số duy nhất từ máy chủ của Cơ quan quản lý thuế, người nộp thuế sẽ in mã số này trong hóa đơn bán hàng để đưa cho khách hàng. Tuy nhiên khách hàng không có nghĩa vụ phải nhận hóa đơn mua hàng này.

KIỂM TRA việc chấp hành luật do Cơ quan quản lý thuế cũng như Cơ quan hải quan tiến hành. Để phục vụ cho công việc kiểm tra cơ quan hữu trách có thể tiến hành mua kiểm tra. Khi không có mâu thuẫn về bản chất trong việc mua kiểm tra (tức không xẩy ra việc sau khi mua, hàng hóa bị mất giá trị hoặc dịch vụ đã được thực hiện), thì sau khi tiến hành mua kiểm tra người kiểm tra có thể hủy thương vụ và trả lại hàng đã mua.

 

LUẬT VỀ LƯU TRỮ DOANH THU: (phiên bản Luật hiện tại, vào ngày 30. 03. 2016 Tổng thống Cộng hòa Séc đã ký phê duyệt và trong tháng tư năm 2016 đã ấn bản thành Luật):

close
detail