Khái niệm

Lưu trữ điện tử doanh thu có nghĩa là việc mỗi thanh toán đều được lưu trữ và khách hàng sẽ nhận được từ người kinh doanh hóa đơn bán hàng có mang mã số duy nhất. Thủ tục cụ thể như sau: muộn nhất khi thực hiện doanh thu lưu trữ người kinh doanh gửi bản tin dữ liệu thông qua kết nối mạng internet tới máy chủ của Cơ quan quản lý thuế, đây cũng là nơi sẽ lưu giữ những thông tin, và một mã số duy nhất sẽ được tạo ra. Mã số này sẽ được gửi ngược lại ngay lập tức cho người kinh doanh vào thiết bị đầu cuối để thiết bị in mã số này lên hóa đơn bán hàng. Mỗi ngày sẽ có hàng triệu lượt thao tác như vậy, đây là một tiến bộ tương đối cách mạnh.

LUẬT VỀ LƯU TRỮ DOANH THU: (phiên bản Luật hiện tại, vào ngày 30. 03. 2016 Tổng thống Cộng hòa Séc đã ký phê duyệt và trong tháng tư năm 2016 đã ấn bản thành Luật):

close
detail