Đối tượng áp dụng

Sau nhiều lần đàm phán tích cực với Bộ Tài chính, đã đạt được kết quả là việc áp dụng từng bước chế độ lưu trữ doanh thu (EET) cho từng nhóm đối tượng kinh doanh thực hiện bán hàng thu tiền mặt. Đầu tiên sẽ liên quan đến nhóm đối tượng DỊCH VỤ NHÀ NGHỈ, DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VÀ QUÁN ĂN, trong giai đoạn thứ hai tiếp theo là nhóm đối tượng BÁN LẺ và BÁN SỈ, và sau đó khoảng một năm sẽ áp dụng cho tất cả các nhóm hoạt động còn lại, giao thông vận tải hoặc nông nghiệp. Cuối cùng tiếp theo là các nhóm ngành nghề thủ công nhất định và hoạt động sản xuất.

  • Từ ngày 01 tháng 12 năm 2016 chế độ EET sẽ áp dụng với nhóm Dịch vụ nhà nghỉ, Dịch vụ nhà hàng và quán ăn – CZ-NACE nhóm 55 và 56 (18 kB), ngày chính xác sẽ được công bố khi Luật về lưu trữ doanh thu được ấn bản thành Luật ban hành.
  • Từ ngày 01 tháng 03 năm 2017 sẽ áp dụng với nhóm Bán lẻ và bán sỉ – CZ-NACE nhóm 45, 46 và 47 (18 kB).
  • Trong giai đoạn thứ ba, từ tháng thứ 15 sau khi thi hành Luật (01. 03. 2018), các doanh nghiệp với các ngành nghề kinh doanh khác sẽ tham gia, ví dụ: các ngành nghề tự do, giao thông vận tải và nông nghiệp, ngoại trừ những nhóm thuộc giai đoạn thứ tư.
  • Từ tháng thứ 18 sau khi thi ban hành Luật (01. 06. 2018) những nhóm cuối cùng tham gia là những nhóm ngành nghề thủ công và các hoạt động sản xuất: Giai đoạn thứ tư - CZ-NACE nhóm 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33 43, 95, 96 (17 kB), thí dụ về các ngành nghề hoạt động khác nhau cho mỗi nhóm CZ-NACE và thông tin mô tả chi tiết về từng nhóm có trong tài liệu của Cục thống kê Séc và có thể tải về TẠI ĐÂY.

Để xác minh xem bạn có thuộc nhóm đối tượng áp dụng Lưu trữ điện tử doanh thu hay không (và áp dụng từ khi nào), bạn cần phải xem thông tin trong bảng phân nhóm hoạt động kinh tế CZ-NACE (77 kB).

CZ–NACE có nghĩa là gì? Đây là bảng phân nhóm hoạt động kinh tế theo tiêu chuẩn Liên minh châu Âu. CZ-NACE phân chia các hoạt động kinh tế (nhóm hoạt động kinh tế) theo phương pháp: mỗi đơn vị thống kê, đang thực hiện một hoạt động kinh tế nào đó, đều có thể được phân định một mã số CZ-NACE. CZ-NACE là phiên bản quốc gia hóa từ NACE.

close
detail