INFOLINKA k evidenci tržeb spuštěna!

Od pondělí 1. srpna funguje infolinka k elektronické evidenci tržeb, kterou zřídila Finanční správa pro dotazy podnikatelské i široké veřejnosti. Ty zodpovídají proškolení zaměstnanci Finanční správy. Metodické dotazy týkající se evidence tržeb budou operátoři zodpovídat na telefonním čísle 225 092 392 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

AUTENTIZACE od 1.9.2016

Pro všechny, koho se týká evidence tržeb OD 1.12.2016 (tedy UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ) platí nutnost AUTENTIZACE (tj. registrace k EET). Ta je možná již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli, i kvůli možné přehlcenosti systému. Kroky k úspěšné autentizaci naleznete ZDE.

Nejčastější dotazy

1. Co když je území mimo signál?

Odpověď:

Pokud podnikatel nebude objektivně schopen zajistit odpovídající internetové připojení tak, aby mu nebylo zásadně ztěžováno nebo dokonce znemožňováno podnikání, požádá o výjimku z povinnosti evidovat tržby. Na základě této výjimky bude evidovat tržby ve zjednodušeném (off-line) režimu, tj. zašle údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby (viz též § 10- 11 a § 23 zákona).

2. Co je evidenční povinnost ve ZJEDNODUŠENÉM REŽIMU?

Odpověď:

Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu (§ 23) se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím, že poplatník nemusí

a) zaslat nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby údaje o evidované tržbě; tyto údaje je však povinen zaslat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a

b) na vydané účtence uvádět fiskální identifikační kód účtenky.

Aby bylo možné fungovat ve zjednodušeném (off-line) režimu, poplatník musí správce daně požádat o vydání povolení plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu (§ 11).

3. Co když dojde k přerušení spojení se serverem EET nebo k poruše zařízení?

Odpověď:

Pokud dojde při evidování tržby k poruše pokladního zařízení, dočasnému výpadku internetového spojení nebo proudu, příp. k překročení mezní doby odezvy (tj. časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z koncového zařízení poplatníka a přijetím fiskálního identifikačního kódu účtenky na koncové zařízení poplatníka, dle zákona minimálně 2 sekundy), nemusí poplatník:

 1. na vydané účtence uvádět fiskální identifikační kód. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.
 2. zaslat nejpozději v okamžiku uskutečnění tržby údaje o evidované tržbě; tyto údaje je však povinen zaslat bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění tržby.
 3. SW řešení – pokladní zařízení se automaticky připojí, jakmile je spojení obnoveno, a odešle data ke všem tržbám, které se v této prodlevě realizovaly.


V případě, že z důvodu větší poruchy na straně poplatníka (např. porouchanou pokladnu nelze do dvou dnů opravit), je poplatník povinen o okolnostech co nejpodrobněji uvědomit správce daně, resp. prokázat, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil. (K tomu blíže § 30, odst. 3).

Přehlednou tabulku, co dělat v případě výpadků spojení a poruch zařízení naleznete zde:

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/situace-pri-evidovani-trzeb.pdf

4. Musím archivovat data v elektronické podobě i fyzicky v podobě vytištěných účetních dokladů (kontrolní pásky z pokladny)?

Odpověď:

Zákon nepřidává žádné nové povinnosti ohledně archivace dat nad rámec již stávajících právních předpisů.

5. Musí mít každý účtující pracovník v provozovně své identifikační číslo nebo je vše vedeno na majitele provozu, resp. registrovaného poplatníka?

Odpověď:

Zákon nesměřuje k nutnosti identifikace pracovníka obsluhujícího koncové pokladní zařízení (např. zaměstnance), samozřejmě pokud on není tím poplatníkem povinným tržby evidovat.

6. JAKÉ ÚDAJE daňové správě ODESÍLÁM?

Odpověď:

Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je:

 1. daňové identifikační číslo poplatníka,
 2. označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 3. označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 4. pořadové číslo účtenky,
 5. datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 6. celková částka tržby,
 7. bezpečnostní kód poplatníka,
 8. podpisový kód poplatníka,
 9. údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také:

 1. celková částka plateb určených k následnému čerpání,
 2. celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
 3. daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
 4. základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,
 5. celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
 6. celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

7. Co je AUTENTIZACE a jak se autentizovat?

Odpověď:

Poplatník daně z příjmů fyzických a právnických osob, který přijímá při své podnikatelské činnosti evidované tržby, je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje. To může udělat pouze 2 způsoby: buď osobně - ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně,  nebo prostřednictvím Daňového portálu finanční správy (tedy pozor: nikoli datovou schránkou – přes ni pak pouze obdrží heslo a přihlašovací údaje).

Pokud poplatník požádal o autentizační údaje prostřednictvím webového portálu správce daně (Daňový portál) pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky (ve formátu a struktuře, kterou určí správce daně), správce daně je přidělí poplatníkovi bez zbytečného odkladu – prostřednictvím jeho datové schránky. Pokud podáte žádost o autentizační údaje ústně do protokolu (tedy na finančním úřadě), správce daně Vám je přidělí v rámci tohoto jednání.

Po aktivaci portálového účtu poplatníka lze generovat certifikáty, které budou obsaženy v pokladním zařízení a budou sloužit ke ztotožnění evidované tržby s poplatníkem, případně jeho provozovnou či konkrétním pokladním zařízením (záleží jen na rozhodnutí poplatníka, kolik certifikátů bude chtít získat, resp. na jaké úrovni bude chtít své evidované tržby přiřazovat – zda za celou svou činnost, za své provozovny či dokonce ke konkrétním pokladním místům pro svou následnou kontrolu a bezpečnost).

Autentizace  probíhá od 1. 9. 2016, aby poplatníci měli možnost se vyhnout potenciální zahlcenosti systému a riziku, že ke dni spuštění 1. fáze EET dne 1. 12. 2016 poplatník nebude autentizován.

8. Co když jde o ojedinělý příjem (například z prodeje jablek ze zahrady)?

Odpověď:

Ojedinělý příjem evidenci tržeb nepodléhá. Evidovanou tržbou je:

 1. u poplatníka daně z příjmů fyzických osob pouze platba, která je příjmem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, pokud se nejedná o příjem, který
  • není předmětem daně z příjmů,
  • je z hlediska přijímaných tržeb ojedinělý nebo
  • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo
 2. u poplatníka daně z příjmů právnických osob pouze platba, která je příjmem z činnosti, která je podnikáním, pokud se nejedná o příjem, který
  • není předmětem daně z příjmů,
  • je z hlediska přijímaných tržeb ojedinělý,
  • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • podléhá dani ze samostatného základu daně.

9. Co je BEZPEČNOSTNÍ KÓD poplatníka?

Odpověď:

Bezpečnostní kód poplatníka vytvořený poplatníkem prokazuje jednoznačnou vazbu mezi poplatníkem a účtenkou; způsob tvorby bezpečnostního kódu stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou č. 269/2016 ze dne 16. srpna 2016, účinnou do 1. 12. 2016.

10. Co je FISKÁLNÍ IDENTIFIKAČNÍ KÓD?

Odpověď:

Je to jednoznačný identifikátor vytvořený systémem správce daně potvrzující zaevidování tržby na základě datové zprávy poplatníka. Je to číselný kód, který vám vygeneruje server daňové správy ihned po vašem odeslání datové zprávy o přijetí platby. Obvykle jej obdržíte do 2 sekund po odeslání údaje o přijaté platbě, a objeví se i na účtence, kterou dáváte k dispozici zákazníkovi.

11. Co když udělám chybu na pokladně a budu muset provést STORNO?

Odpověď:

Informaci o stornu prostě odešlete do systému Finanční správy stejným způsobem jako informace o tržbě, jen to bude vykázáno jako mínusová položka – provést storno je pochopitelně možné.

12. Pokud nebude spojení s Finanční správou fungovat, bude zákazník muset odejít bez účtenky?

Odpověď:

Nikoliv - pokud nebude spojení z různých příčin fungovat, obchodník vystaví účtenku bez unikátního kódu (fiskální identifikační kód). Na účtence je však povinen uvést svůj podpisový kód. Finanční správě musí poslat data bezodkladně po pominutí příčiny výpadku, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění tržby. Systém je schopen odeslat údaj o tržbě automaticky ihned po obnovení spojení.

13. Bude se EET týkat také krejčovství?

Odpověď:

U dotazů tohoto typu je nutné, aby se tazatelé orientovali mj. i podle kódů CZ-NACE, které určují, koho se evidence tržeb bude týkat v jednotlivých etapách realizace EET. Podle § 37 odst. 1, písm .c) bude krejčovství spadat do čtvrté etapy, tzn. od 1. 6. 2018.

14. Bude se elektronická evidence týkat i malých zařízení, která NEJSOU PLÁTCI DPH?

Odpověď:

V tomto případě je nutné podotknout, že placení DPH o zařazení do režimu zákona o evidenci tržeb primárně nerozhoduje. Subjektem, k němuž se vztahují povinnosti podle zákona o evidenci tržeb, je poplatník daně z příjmů fyzických osob a poplatník daně z příjmů právnických osob. Předmětem evidence tržeb jsou pak evidované tržby poplatníka – obecně tržby v hotovosti, platbami kartou, šeky, směnkami nebo obdobnými platidly. Evidovanou tržbou je u poplatníka daně z příjmů vždy pouze příjem, který není ojedinělým příjmem.

15. Mám stánek s trdelníky po trzích, jarmarcích a slavnostech. Bude nutné vést evidenci tržeb?

Odpověď:

Stánky s občerstvením, u nichž se jedná o tzv. prodej „s sebou“ a není u nich vytvořeno zázemí ke konzumaci – stolky, židle atd., nespadají do 1. etapy EET (CZ NACE 56 - stravovací služby od 1. 12. 2016), ale do 3. etapy od 1. 3. 2018, neboť v případě tohoto zvoleného způsobu prodeje se jedná o dodání zboží. Bližší specifikace je obsažena v Metodickém pokynu Generálního finančního ředitelství na str. 38 – 39: http://www.etrzby.cz/cs/novinky_metodika-k-evidenci-trzeb

S tímto dotazem souvisí i další: „Jak se připojit na farmářských trzích?“

Ke spojení v rámci e-tržeb (EET) by měl postačovat tablet nebo chytrý telefon. Pokud nebude spojení fungovat, může podnikatel vytisknout účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou. Musí ale poslat data bezodkladně po pominutí příčiny výpadku, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění tržby.

16. V našem malém obchodě plyne část tržeb z přímého prodeje na prodejně, část tržeb však plyne z e-shopu a velkoobchodní distribuce. Bude se nás EET týkat?

Odpověď:

Režimu evidence tržeb budou podléhat i e-shopy či jiné formy zásilkového prodeje, pokud přijímají zákonem definované formy tržeb – zejména tedy hotovost, platební karty případně přes platební bránu na webu daného obchodníka.

V případě prodeje zboží doručovaného prostřednictvím kurýrní služby, pokud je hrazeno na místě v hotovosti či platební kartou a následně odesláno kurýrní službou na účet obchodníka bankovním převodem, obchodník není povinen tržbu evidovat v EET.  V případě, že dopravce předá obchodníkovi vybrané peníze fyzicky v hotovosti, tržbu je nutné evidovat. Viz též dotaz č. 19.

17. Jak je to v situaci velkoobchod a prodej drobnému živnostníkovi (s IČ) na paragon? Tato tržba se hlásí také tímto způsobem elektronicky, když jí přiznáváme v rámci klasického podvojného účetnictví?

Odpověď:

Prodej velkoobchodu drobnému živnostníkovi bude podléhat režimu zákona o evidenci tržeb ve druhé etapě, tzn. od 1. 3. 2017, a to na základě plateb v zákonem definovaných formách. Vedení účetnictví nemá na e-tržby (EET) žádnou vazbu. Zákon o evidenci tržeb se účetnictví firem netýká a evidence tržeb se s účetnictvím nebude propojovat.

18. Jaké ÚDAJE musí obsahovat účtenka?

Odpověď:

Poplatník je podle § 20 na účtence povinen uvádět:

a)   fiskální identifikační kód,

b)   své daňové identifikační číslo,

c)   označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

d)   označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

e)   pořadové číslo účtenky,

f)   datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,

g)   celkovou částku tržby,

h)   bezpečnostní kód poplatníka,

i)    údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje.

Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

19. KDY tisknout účtenku (dopředu či zpětně)?

Odpověď:

Podle § 18 odst. 1 zákona o evidenci tržeb je poplatník (prodejce) povinen nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby

 1. zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a
 2. vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

Okamžikem uskutečnění evidované tržby se podle § 18 odst. 2 zákona o evidenci tržeb rozumí okamžik

 1. přijetí evidované tržby, nebo
 2. vydání příkazu k její realizaci, jestliže tento okamžik nastal dříve.

Účtenku lze například vystavit a přiložit ke zboží zasílanému v rámci prodeje na dobírku, tzn. tržba je evidována s předstihem. Nedojde-li k transakci (zákazník zboží nepřevezme), provede poplatník storno evidováním záporné tržby (§ 7).

20. Lze účtenku vypsat RUČNĚ?

Odpověď:

Zákon neupravuje způsoby vystavení účtenky, lze ji vypsat ručně a lze ji rovněž zasílat elektronicky. Je nutné dodržet stanovený rozsah údajů na účtence – viz bod 18.

21. Jak opravovat CHYBU v odeslané účtence?

Odpověď:

V případě, že dojde k chybě, např. na pokladně, bude možné provést storno a informace o stornu bude odeslána do systému Finanční správy stejným způsobem jako informace o evidované tržbě, jen jako mínusová položka. Co se týče účetnictví, nebude systém e-tržby (EET) s účetnictvím párována. Obdobně se storno v režimu e-tržeb (EET) použije na vrácené zboží.

22. Je VÝŠE OBRATU rozhodujícím faktorem pro povinnost zavedení elektronické evidence?

Odpověď:

Výše obratu v EET není rozhodující.

23. Mám restauraci a obchod, bude se mě EET týkat pro OBĚ ČINNOSTI najednou nebo postupně?

Odpověď:

Tržby z restaurace jste povinen evidovat v první fázi realizace zákona, tj. od 1. 12. 2016. Tržby z maloobchodu budete povinen evidovat ve druhé fázi (od 1. 3. 2017). Pokud bude pro Vás z hlediska zavádění systému evidence ve firmě finančně a organizačně výhodnější evidovat tržby z obou činností zároveň, lze tržby z maloobchodu začít evidovat současně s tržbami z restaurace. Vaší povinností to ale není.

24. Vystavím fakturu pro účely platby bankovním převodem, ale zákazník přijde do provozovny a fakturu zaplatí v hotovosti. Mám povinnost tuto tržbu evidovat a jak je to v tom případě s účtenkou?

Odpověď:

Platba faktury v hotovosti se v EET eviduje stejně jako ostatní platby v hotovosti. Jedině platba faktury bankovním převodem do EET nespadá. V případě, že jste plátce DPH, jsou v datové zprávě uváděny i údaje o DPH, které se k evidované tržbě vztahují. K tržbě vystavujete účtenku v EET.

Další možností je za pomoci SW vytisknout v okamžiku tržby fakturu obsahující zároveň náležitosti účtenky, vyžadované zákonem. V tomto případě by musel tuto funkcionalitu zapracovat do systému dodavatel SW. Takové řešení není zákonem vyžadováno, záleží pouze na rozhodnutí podnikatele, zda tuto možnost využít.

25. Bude se EET týkat SPOLKŮ, jako např. hasiči, tělovýchovné jednoty, myslivci atd.?

Odpověď:

Podle ustanovení § 12, písm. h) jsou tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků (tedy spolků, hasičů, tělovýchovných organizací apod.) vyloučeny z evidence tržeb. Totéž se týká i Spolků dobrovolných hasičů, zřízených obcí a jejich tržby jsou vyloučeny z EET (§ 12, odst. 1, písm. b) a c).

Podrobný návod k posouzení drobné vedlejší podnikatelské činnosti naleznete v Metodickém pokyn Generálního finančního ředitelství na str. 15 –16:

http://www.etrzby.cz/cs/novinky_metodika-k-evidenci-trzeb

26. Podléhá UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ evidenci tržeb?

Odpověď:

Zde je nutné rozlišit dva základní modely:

 1. Příjmy z pronájmu zdaňuje podle § 9 zákona o daních z příjmů a v tom případě tyto tržby nepodléhají evidenci.
 2. Pronájmy či ubytování uskutečňuje poplatník na základě živnostenského oprávnění a pak jsou k dispozici dvě varianty:

- v případě krátkodobých ubytování v řádu dnů nebo týdnů tržby spadají do EET (CZ NACE 55.20 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování – zahrnuje ubytování v bytech a bungalovech pro hosty).

- V případě dlouhodobých pronájmů (CZ NACE 68.20.1.: „poskytování rodinných domů a zařízených nebo nezařízených bytů nebo apartmánů k dlouhodobějšímu užívání, zpravidla na měsíc nebo rok“) se tržby evidují, ve 3. fázi EET od 1. 3. 2018.

27. Provozuji kadeřnictví a v rámci poskytovaných služeb čas od času prodám zákaznici kosmetický přípravek. Musím tyto tržby evidovat v rámci 2. fáze EET týkající se maloobchodu?

Odpověď:

Tržby z doplňkové činnosti (tzv. minoritní činnost) bude moci podnikatel evidovat až společně s příjmy z hlavní činnosti, v tomto případě kadeřnice spadá do 4. etapy od 1. 6. 2018, kdy také začne evidovat tržby i  z prodeje kosmetických přípravků.

Splněny musí být zejména následující podmínky:

 • minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,
 • platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně.

Podrobné informace k tomuto problému jsou v Metodickém pokynu Generálního finančního ředitelství na str. 39 – 40.:

http://www.etrzby.cz/cs/novinky_metodika-k-evidenci-trzeb

28. Mám tržby pouze bankovním převodem, musím se registrovat v EET?

Odpověď:

Platby bankovním převodem na účet nebo vkladem na účet v bance, popř. platbou složenky na poště do EET nespadají a nemusíte se do EET přihlašovat ani nikam nic hlásit

29. Do které fáze spadají tržby z pořádání sportovních, kulturních akcí, vstupného na divadelní představení?

Odpověď:

Všechny tyto tržby spadají do 3. fáze EET, samozřejmě kromě tržeb z prodeje občerstvení – tam je nutné se podívat na různé modely ve stravovacích službách a prodeji potravin, jak jsou přehledně zapracovány v materiálu Finanční správy http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Stravovani_Obchodni_modely.pdf

30. Nevím si rady s prodejem potravin a občerstvení ve stánku a dále v případě jídelny, kde mohu zákazníci nakoupit i jiné potraviny nebo si odnesou jídlo s sebou. O které fáze EET se jedná?

Odpověď:

Pro účely zatřídění do jednotlivých fází náběhu evidence tržeb se činnosti zařazené do kategorie NACE 56 jednotlivé služby a prodeje rozlišují na stravování - stravovací službu (1. fáze EET od 1. 12. 2016) a stravování – dodání zboží (3. fáze EET od 1. 3. 2108).

Do 1. fáze EET (NACE 56) nespadá např.:

 • výroba jídel, která nejsou určena k okamžité spotřebě - tato činnost spadá do NACE 10 (Výroba potravinářských výrobků) – 3. fáze EET
 • výroba nápojů, které nejsou určeny k okamžité spotřebě - tato činnost spadá do NACE 11 (Výroba nápojů)  (3. fáze EET)
 • prodej jídla, které není vlastní výroby, nebo prodej nápojů a jídel, které nejsou určeny k okamžité spotřebě - tato činnost spadá do NACE 47 (Maloobchod) – 2. fáze EET

Vzhledem k tomu, že obchodních modelů je velmi mnoho a jejich zařazení do konkrétní fáze EET je obtížné určit, vypracovala Finanční správa rozsáhlou tabulku s vysvětlivkami, kterou naleznete na:

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Stravovani_Obchodni_modely.pdf

close
detail